Cookie-policy

Privacyverklaring: Privacy- en cookiebeleid

Hierbij tref u ons Privacystatement aan. Ons Privacybeleid is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door Variety Travel worden aangeboden.

Variety Travel
Wim Sonneveldstraat 34
5144 ZR Waalwijk
KvK: 18060493
Mail: info@variety-travel.nl

Wat is en doet Variety Travel?
Wij zijn een reisorganisator in de zin van EG 90/314 en per 1 juli 2018 EG 2015/2302 indien een pakketreis wordt aangeboden. Wij zijn agent/doorverkoper indien wij losse diensten aanbieden als een vliegticket, hotelovernachting of autohuur zonder dat deze losse diensten gekoppeld worden of samengesteld tot één reis. Onze diensten worden aangeboden aan consumenten en zakelijke reizigers waarbij een reisovereenkomst tot stand kan komen met Variety Travel.

Privacy bescherming

Bij Variety Travel beseffen we dat uw privacy(bescherming) erg belangrijk is voor u én ons. Dit Privacystatement is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.variety-travel.nl) alsook op alle klanten die in contact staan of hebben gestaan met ons bedrijf en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van Variety Travel. Wij respecteren uw privacy en informeren u hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Websites derden.
Dit Privacystatement is slechts van toepassing op onze eigen diensten en overeenkomsten. Op onze website staan soms ook hyperlinks van derden, zoals Social Media. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, het Privacybeleid van derden. Wij hebben hier geen invloed op. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, dienstverleners of Facebook of Twitter cookies kunnen plaatsen en gebruiken om uw bezoek- en clickgedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden.

Cookiebeleid
Onze organisatie maakt geen gebruik van cookies op haar website die tot een individu te herleiden zijn. Wel maken wij in de toekomst allicht gebruik van analytische software (Google analytics, zie onder verder) om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellenl of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodra wij een cookie daarvoor plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven.

Privacywet: Hoe, wat verzamelen wij kort en waarom
Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van enige (reis- of vervoers-)overeenkomst. Deze worden vastgelegd via e-mail, website, contactformulier of telefoon op uw initiatief indien u een offerte, aanvraag of informatie wenst voor een bepaalde reis of vervoersdienst. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De in dat geval bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Variety Travel conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 25 mei 2018. Een persoonsgegeven is elk gegeven (data) dat te herleiden is naar een individu.

Onder 16
Het is niet toegestaan om persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of u benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens 
Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: uw naam, mailadres, (mobiele)telefoonnummer, eventuele voorkeuren die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religie, een kopie ID en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving. Sommige van de noodzakelijke persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw reis uit te voeren. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij uw reis, zoals hotels, luchtvaartmaatschapppijen, autoverhuurbdrijven, golfbanen etc. Tijdens het boekingsproces word u ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er vanuit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij gegevens van hen in ons bezit hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Registerplicht
Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de Privacywet tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden indien wij zogenaamde bijzondere gegevens vastleggen én doorgeven aan derden (hotels, luchtvaartmaatschappij etc). Bijzondere gegevens zijn dié gegevens die ons of derden meer vertellen over uw mogelijke religieuze of medische achtergrond (denkt u bijvoorbeeld aan een dieet “geen varkensvlees“, een dieet “glutenvrij“, een wens “rolstoel mee“ etc). De interpretatie van de wet en jurisprudentie moet uitwijzen of wij deze verplichting werkelijk hebben. Wij willen u hier echter alvast over inlichten. Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke bijzondere gegevens wij van onze klanten hebben, waar deze allemaal zijn vastgelegd, met welk doel en met wie deze data gedeeld is.

Overdracht aan en delen met derden
Zoals gezegd zal onze organisatie uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in dit statement beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering of overeenkomst. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wie kunnen al uw gegevens zien bij Variety Travel
Slechts de uitvoerende medewerkers van Variety Travel kunnen uw dossiergegevens inzien. Vanuit de wettelijke verplichting om u of de thuisblijvers in geval van nood of een klacht hulp en bijstand te bieden, zijn onze medewerkers geautoriseerd om uw dossiergegevens in te zien. Wij dienen 24/7 hulp te kunnen bieden in geval van nood. Derden kunnen al uw dossiergegevens nimmer inzien. Variety Travel behoudt zich echter het recht voor om in het onverhoopte geval van ziekte, vakantie of anderszins een derde, zijnde reisbedrijf, in te schakelen om bereikbaar te zijn en service en hulp te bieden. Dit is Better Business Travel. De betrokken leveranciers voor het uitvoeren van de reis- of vervoersovereenkomst verkrijgen ieder voor zich een deel van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens te delen met leveranciers
Wij dienen uw persoonsgegevens te delen met de in te zetten en betrokken leveranciers (onze hulppersonen) die ingezet worden om de reis- of vervoersovereenkomst te kunnen uitvoeren. Indien wij een visum verzorgen worden uw grensdocumenten gedeeld met een visumbureau of ambassade. Voorts:

Algemeen: voor het reserveren van een vliegticket, een reservering voor een accommodatie etc. wordt gebruik gemaakt van boekingssystemen als Galileo, Worldspan, Booking.com, een website van een airline etc. Zij verwerken uw gegevens ook.
Specifieker
Luchtvaartmaatschappij:
paspoortnaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geldigheidsduur ID en paspoortnummer afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij, op uw verzoek een dieetwens, (stoel)voorkeur of medische assistentie, uw (aansluitende)route(s), visa. Deze gegevens dienen wij verplicht aan te leveren aan de airline. Voor het inchecken of beheren van uw vlucht wordt doorgaans een persoonlijke (inlog)pagina (beveiligde hyperlink of app) beschikbaar gesteld door de airline. Variety Travel en de airline kunnen uw gegevens raadplegen. Dit is noodzakeijk om een eventuele wijziging door te geven en/of in te checken. Via een door de airline afgegeven zogenaamd ‘PNR‘-nummer kan de airline te allen tijde uw gegevens inzien, uw routes. Dit is eveneens noodzakelijk in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding en uit hoofde van Europese en Internationale wetgeving. De bevoegde autoriteiten, zoals in Nederland de Koninklijke Marechaussee, kan eveneens over de de vastgelegde informatie beschikken.
Accommodatie: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien u incheckt.
Auto/camperverhuur: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties), rijbewijsnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien u incheckt. Een autoverhuurder kan om uw creditcardgegevens verzoeken in verband met de verplicht af te geven deposit die noodzakelijk is om eventyele schade te dekken en zorg te dragen voor de goede terugkeer van de auto, motor of vamper.
Treinvervoer e.a.:  familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties), boekingsnummer.
Anderen: de lijst aan leveranciers is onuitputtelijk en altijd grensoverschrijdend. Uw familienaam, voornaam, eventuele specifieke voorkeur voor een bepaalde dienst wordt dan ook gedeeld met de in te zetten leveranciers. Wij kunnen nimmer garanderen, buiten de EU/EER, dat buiten de EG gevestigde leveranciers Privacyregels in acht nehmen zoals te doen gebruikelijk en verplicht in de EG/EER.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data
a.De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die u en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en financiële data.
b. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van uw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht hun reizigergegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd – 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over uw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. Variety Travel heeft hier geen enkele invloed op.
c. Per 1 juli 2018 is de nieuwe Richtlijn Pakketreizen van kracht EG 2015/2302. Deze is in Nederlandse wetgeving omgezet. Het aansprakelijkheidsregime, en daarmee de rechten en plichten over en weer, kent dan een uiterste vorderingstermijn van twee jaar. Om die reden bewaren wij alle gegevens gedurende dee termijn plus een week. Na deze periode en m.u.v. het onder a en b gestelde zullen gegevens verwijderd worden.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Variety Travel. Indien u geen prijs meer stelt op de informatie die u na opgave met ons deelde of ons op verzoek, en een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de oor ons vastgelegde persoonsgegevens, kunt u dit per e-mail doorgeven aan info@variety-travel.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy.

Social Media en Google Analytics
Onze organisatie heeft een Twitter en Facebook-account en verzamelt graag likes en bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Ook zullen wij allicht gebruik gaan maken van Google Analytics. Onze privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media als Twitter en Facebook, omdat wij geen invloed op hebben op het privacybeleid van Twitter en Facebook. Zij kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics verzamelt het verkeer op websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft en welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt. Dit zijn bezoekersgegevens en dus ook persoonsgegevens. Google is hiermee een bewerker in de zin van de wet. Onze organisatie maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics, maar dit kan wijzigen. U treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee u toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden (Google).

Gegevensverzamelen door derden: IP-adres en logfiles. Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht bestaat en/of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging
De website van Variety Travel is beveiligd met het SSL-protocol (htpps). Variety maakt gebruik van een betaalde en altijd geupdate antivirusprogramma en is F-secure via Ziggo safe online. Voor communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verinding met een eigen NAS.

Wijzigingen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. Wij zullen u via dit Privacystatement blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Laatst gewijzigd: 15 december 2022